Målgruppen

Bo & Lära har Tillstånd från IVO att bedriva utredning och behandling. Boendet är fördelat på tre fastigheter med sammanlagt 22 platser. Röda Huset 6 platser, Vita Huset 7 platser och Sörvänahuset 9 platser. Målgruppen är pojkar och flickor 15-18 år i riskmiljöer. Det kan röra sig om psykosocial problematik, beteendeproblem, kriminalitet och drogmissbruk alternativt förebyggande behandling, där ungdomens agerande kan medföra att de t ex hamnar i missbruk.

Uppdraget

Bo & Lära bedriver vård och behandling i förening med ett boende utöver det vanliga. Vi arbetar för en trygg livsmiljö, daglig omsorg och stöd. Verksamheten sker enligt socialnämndens uppdrag, vårdplanen och gällande regelverk. All verksamhet följs upp systematiskt för att säkerställa att olika insatser blir adekvata för ungdomen och uppdraget.

Skola och utbildning

Skolan är viktig för ungdomarnas utveckling och integration i samhället. Bo & Lära samarbetar med kommunen för att ungdomarna skall få skolarbetet att fungera. Särskilda utbildningar och pedagogiska insatser kommer att finnas på anläggningen. Det finns studierum med en god IT-miljö att använda för läxor och studier.
Skola upp till och med högstadiet finns nära i Delsbo. I Hudiksvall och Ljusdal finns gymnasium. Planer finns om att i samarbete med Naturlära skapa ett utbildningsalternativ på gymnasienivå för häst- och lantbruksintresserade som skall kunna leda till examen.

Koncept och metoder

De arbetssätt och de metoder vi använder i verksamheten skall vara relevanta i förhållande till de ungdomar som vi har i vård och behandling. Metoderna och arbetssätten skall vara evidensbaserade d v s utgå från den bästa tillgängliga vetenskapen och  kunskapen och utformas med respekt för ungdomens personliga integritet.  Vårdplanen görs tillsammans med ungdomen. Vi sätter upp mål och delmål vilka vi sedan arbetar utifrån.

Tre huvudinriktningar för psykoterapi

Kognitiv behandling
Beteendeinriktad behandling
Psykodynamiskt inriktad behandling

Den psykoterapeutiska inriktningen i verksamheten hämtar kunskap och inspiration från flera håll där man utgått från olika synsätt. Det viktiga är förståelsen för ungdomens problem och att man med metoden som används skall kunna se en mätbar positiv utveckling av ungdomens förmåga och skattad självkänsla. Läs mer under rubrik: Psykoterapier.

Personalens kompetenser

Medarbetarnas formella kompetenser och livserfarenheter har avgörande betydelse för vår verksamhet. Formella utbildningar är viktiga och lika viktigt anser vi det vara att anpassa medarbetarstyrkan till dess förmåga att med varandra samarbeta mot gemensamma mål för ungdomarna. Eftersom Hästar och Natur kommer att vara centrala i behandlingspedagogiken så arbetar vi för att personalen skall ha dubbla kompetenser både från det psykiatriska fältet och från hästvärlden. Flertalet i personalgruppen kommer att ha en pedagogisk utbildning inom omvårdnad, psykiatri och neuropsykiatri i kombination med en hästutbildning som t ex hippolog eller hästskötare.

Hästen

Bo & Lära har sina verksamheter på Backen i Delsbo. Här vi har tillgång till vacker natur och en stor anläggning för hästsport med ridhus, ridbanor, stall, cafeteria, gym och flera bostadsfastigheter. Med dessa förutsättningar och tidigare erfarenheter från vården och från arbete med barn och ungdomar inom bl a ridsporten så kommer vi att arbeta med koncept och behandlingar som drar nytta av umgänget med Hästar och vistelse i Skog och Natur. Vi vill förmedla en hälsosam livsstil där olika fysiska aktiviteter är viktiga.

HVB-hem med hästar

Evidens för Hästen

Flera studier med vetenskapligt anslag pekar på att ungdomar mår bra och utvecklas positivt i umgänge med hästar och engagemang i stallet och med hästarnas skötsel. Se bl a Ridsportförbundets hemsida där det påvisas positiva effekterna på flickors utveckling av ledaregenskaper:http://www3.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_342/cf_559/STALLET-enjordn-raledarskola.PDF

Det finns belägg genom studier att umgänge med hästen har positiva effekter på hälsa och välbefinnandet i den grad att information om det finns på Sjukvårdsrådgivningens hemsida: http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Behandlingar/Behandling-med-hjalp-av-hast-och-ridning/

Vi har många positiva erfarenheter av ungdomars nytta av att kunna samverka med hästen i vid bemärkelse för fostran och personliga utveckling. Det gäller inte bara för de som vill bli bäst på att rida utan det finns så många andra vinster att ta hem i ett utvecklingsperspektiv för ungdomar i allmänhet och särskilt för den målgrupp som vi vänder oss till. Hästen kan sägas bli en katalysator i den terapeutiska relationen som uppstår i stallet. Hästen väcker känslor och reaktioner som kan bearbetas.

När man är i naturen nås man av ett själsligt tillstånd som kan vara välgörande och i vissa fall vara avgörande för individen

Skogen och Naturen

Det finns flera vetenskapliga studier och undersökningar som talar om skogens värden för den mänskliga individen. Det finns påvisade effekter för hälsa och tillfredsställelse med att vistas i naturen och detta har tagits upp för olika behandlingar inom vården inte minst för att minska stress, motverka depression och öka den fysiska förmågan och för en god hjärt-och kärlhälsa som grundläggs i unga år. I vår verksamhet tar vi fasta på dessa kunskaper.

När man är i naturen nås man av ett själsligt tillstånd som kan vara välgörande och i vissa fall vara avgörande för individen. Bo & Lära kommer att arbeta med skogen som en resurs för hälsa och välbefinnande i vid bemärkelse för ungdomarna på boendet och det är ett av de koncept som verksamheten bygger på. Med anläggningens unika resurser för detta, med tillgång till skog och mark i närheten och den natursköna miljön så kommer det här konceptet att kunna utvecklas på ett bra sätt och särskilt när vi fokuserar på att ha anställda med ett särskilt kunnande och kompetenser på området. Det finns egen vallstuga/fäbodstuga och andra stugor/kojor att besöka och även övernatta i och många andra utflyktsmål på nära håll.

Skogskonceptet är ett långsiktigt engagemang som vi har i vår värdegrund och som exempel kan nämnas att ägarna är de första i Sverige att avsätta skogsmark i ett Naturvårdsavtal med Sociala värden under 2015.

Vi hänvisar till Skogsstyrelsens hemsida om vad skogen kan ge. Verksamheten vid Bo & Lära kommer att verka för att ungdomarna skall få möjligheter att ta med sig detta från vistelsen hos oss.

Hälsa och fysisk träning

Bo & Lära har tillgång till naturen runt om som idrottsplats. I skogen finns stigar och leder för motion till fots och till häst, på vintern för skidåkning och med skoter. En karta med detaljrikedom kan användas för utflykter, svamp- och bärplockning, promenader och orientering. På anläggningen finns ett gym med ett flertal arbetsstationer bl a löpband. Vid Vita husets trädgård finns en idrotts- och lekplats, bollplan med bl a riktiga fotbollsmål. Ett utomhusgym finns med boxboll och studsmatta. Restaurangen/cafeterian kan efter tillfälliga ommöbleringar användas för gemensam träning i grupp för t ex Corträning.

Det finns en omfattande vetenskaplig dokumentation om nyttan av fysisk aktivitet för hälsan. I motsats till fysisk träning har man t o m börjat fokusera på riskerna med ett allt för stillasittande leverne i den grad att WHO antagit stillasittande som en av de största riskfaktorerna för sjukdom och död i världen. Det betonas också att ungdomar i dag allt för mycket blir sittande vid sin dator eller mobiler i stället för att röra på sig. Bo & Lära vill förmedla och verka för att varje ungdom i boendet får tillgång till fysiska aktiviteter i vardagen och på helgerna efter egna förutsättningar. Detta koncept för folkhälsa finns i Mitt Hjärtas utbud vid Hälsocenter, se:http://www.mitthjarta.se/index.php?s=34