Målgruppen

Bo & Lära har Tillstånd från IVO att bedriva utredning och behandling. Boendet är fördelat på tre fastigheter med sammanlagt 22 platser. Röda Huset 6 platser, Vita Huset 7 platser och Sörvänahuset 9 platser. Målgruppen är pojkar och flickor 15-18 år i riskmiljöer. Det kan röra sig om psykosocial problematik, beteendeproblem, kriminalitet och drogmissbruk alternativt förebyggande behandling, där ungdomens agerande kan medföra att de t ex hamnar i missbruk.

Uppdraget

Bo & Lära bedriver vård och behandling i förening med ett boende utöver det vanliga. Vi arbetar för en trygg livsmiljö, daglig omsorg och stöd. Verksamheten sker enligt socialnämndens uppdrag, vårdplanen och gällande regelverk. All verksamhet följs upp systematiskt för att säkerställa att olika insatser blir adekvata för ungdomen och uppdraget.

Skola och utbildning

Skolan är viktig för ungdomarnas utveckling och integration i samhället. Bo & Lära samarbetar med kommunen för att ungdomarna skall få skolarbetet att fungera. Särskilda utbildningar och pedagogiska insatser kommer att finnas på anläggningen. Det finns studierum med en god IT-miljö att använda för läxor och studier.
Skola upp till och med högstadiet finns nära i Delsbo. I Hudiksvall och Ljusdal finns gymnasium. Planer finns om att i samarbete med Naturlära skapa ett utbildningsalternativ på gymnasienivå för häst- och lantbruksintresserade som skall kunna leda till examen.

Koncept och metoder

De arbetssätt och de metoder vi använder i verksamheten skall vara relevanta i förhållande till de ungdomar som vi har i vård och behandling. Metoderna och arbetssätten skall vara evidensbaserade d v s utgå från den bästa tillgängliga vetenskapen och  kunskapen och utformas med respekt för ungdomens personliga integritet.  Vårdplanen görs tillsammans med ungdomen. Vi sätter upp mål och delmål vilka vi sedan arbetar utifrån.

Tre huvudinriktningar för psykoterapi

Kognitiv behandling
Beteendeinriktad behandling
Psykodynamiskt inriktad behandling

Den psykoterapeutiska inriktningen i verksamheten hämtar kunskap och inspiration från flera håll där man utgått från olika synsätt. Det viktiga är förståelsen för ungdomens problem och att man med metoden som används skall kunna se en mätbar positiv utveckling av ungdomens förmåga och skattad självkänsla. Läs mer under rubrik: Psykoterapier.

Personalens kompetenser

Medarbetarnas formella kompetenser och livserfarenheter har avgörande betydelse för vår verksamhet. Formella utbildningar är viktiga och lika viktigt anser vi det vara att anpassa medarbetarstyrkan till dess förmåga att med varandra samarbeta mot gemensamma mål för ungdomarna. Eftersom Hästar och Natur kommer att vara centrala i behandlingspedagogiken så arbetar vi för att personalen skall ha dubbla kompetenser både från det psykiatriska fältet och från hästvärlden. Flertalet i personalgruppen kommer att ha en pedagogisk utbildning inom omvårdnad, psykiatri och neuropsykiatri i kombination med en hästutbildning som t ex hippolog eller hästskötare.

Hästen

Bo & Lära har sina verksamheter på Backen i Delsbo. Här vi har tillgång till vacker natur och en stor anläggning för hästsport med ridhus, ridbanor, stall, cafeteria, gym och flera bostadsfastigheter. Med dessa förutsättningar och tidigare erfarenheter från vården och från arbete med barn och ungdomar inom bl a ridsporten så kommer vi att arbeta med koncept och behandlingar som drar nytta av umgänget med Hästar och vistelse i Skog och Natur. Vi vill förmedla en hälsosam livsstil där olika fysiska aktiviteter är viktiga.

Evidens för Hästen

Flera studier med vetenskapligt anslag pekar på att ungdomar mår bra och utvecklas positivt i umgänge med hästar och engagemang i stallet och med hästarnas skötsel. Se bl a Ridsportförbundets hemsida där det påvisas positiva effekterna på flickors utveckling av ledaregenskaper:http://www3.ridsport.se/ImageVaultFiles/id_342/cf_559/STALLET-enjordn-raledarskola.PDF

Det finns belägg genom studier att umgänge med hästen har positiva effekter på hälsa och välbefinnandet i den grad att information om det finns på Sjukvårdsrådgivningens hemsida: http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Behandlingar/Behandling-med-hjalp-av-hast-och-ridning/

Vi har många positiva erfarenheter av ungdomars nytta av att kunna samverka med hästen i vid bemärkelse för fostran och personliga utveckling. Det gäller inte bara för de som vill bli bäst på att rida utan det finns så många andra vinster att ta hem i ett utvecklingsperspektiv för ungdomar i allmänhet och särskilt för den målgrupp som vi vänder oss till. Hästen kan sägas bli en katalysator i den terapeutiska relationen som uppstår i stallet. Hästen väcker känslor och reaktioner som kan bearbetas.

När man är i naturen nås man av ett själsligt tillstånd som kan vara välgörande och i vissa fall vara avgörande för individen

Det finns starka evidens för att vistelse i skog och mark har positiva effekter på människan när det gäller mentala och fysiska funktioner. Samma gäller för fysiska aktiviteter i vardagen. Det här vill Bo & Lära ta fasta på och förmedla till våra ungdomar under tiden på Bo & Lära, ett lärande för livet som kan få stor betydelse för den enskilde. Vi har de allra bästa förutsättningarna på vår anläggning i Delsbo, kom och se vad vi har att bjuda på!