Terapiformer

Vi arbetar i en miljöterapeutisk form, med ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Vi kan också erbjuda KBT (kognitiv beteendeterapi), MI (motivational interwievs) samt ART (aggression replacement training) för att möta individuella behov. Personal har utbildning i neuropsykiatri för att behandlingen ska kunna göras tillgänglig för ungdomar med dessa diagnoser.

Evidens

Vi arbetar med evidensbaserad praktik vilket innebär att arbetsmetoden bygger på bästa tillgängliga kunskap, vetenskap och beprövad erfarenhet. Arbetet utförs av professionella medarbetare och är anpassat till den enskildes situation och önskemål.

Socialstyrelsen om evidens

Lösningsfokus

Lösningsfokus innebär att vi tillsammans med ungdomen och dess nätverk finner lösningar och strategier för ungdomen att nå sina mål. Det är mer motiverande för en ungdom att ansvara för en lösning än att se tillbaka på misslyckanden. Vi uppmuntrar ungdomen att testa olika strategier. De strategier som inte fungerar är just bara en handling som inte gav effekt, inget personligt misslyckande.
För att hitta lösningarna förflyttar vi oss i tid, rum och person. Här tar vi hjälp av hästen för att få tillgång till ytterligare en dimension. Hästen blir en relation att relatera till och Hästen blir en katalysator i det terapeutiska samtalet.

Miljöterapi

Miljöterapi handlar om system och struktur. Strukturen är enkel. Vi har regler/ rutiner och fasta tider som ramar in dygnet och skapar trygghet och förutsägbarhet. Vi påtalar negativa beteendemönster och förstärker positiva. I det miljöterapeutiska arbetet använder vi hästen i lugnande och stabiliserande syfte, utan krav på prestation.

Hästen som behandlare

En stor del av vår lösningsfokuserade behandling sker i stallet. Tillsammans med en erfaren behandlare använder vi oss av hästen som verktyg för att bygga en tillitsfull relation mellan ungdom, häst och behandlare. Den tilliten är grunden i det terapeutiska arbetet och nödvändig för att kunna närma sig svåra områden i ungdomens liv. Den första tiden i behandling handlar mycket om relationsbyggande och våra aktiviteter med hästarna har till syfte att lugna och stabilisera och skapa struktur i vardagen.

När ungdomen landat och byggt relation börjar det individuella förändringsarbetet.  Genom att fokusera på hästens behov och beteende kan vi på ett ofarligt sätt närma oss våra egna känslor och tankar och reflektera kring dessa. Vi kan använda hästen som exempel då vi delar affekter. Med hjälp av hästarna bygger vi en relation att relatera till, och i samspelet uppstår situationer att dra lärdom av. Hästarna hjälper oss till en medvetenhet om det egna beteendet och fungerar som motivator. Särskilt lämpligt är detta för ungdomar som har svårt med tillit till vuxenvärlden.

Uppföljning

Varje månad följer vi upp behandlingen och ser att den fungerar, vi processhandleds för att stärka behandlingsprocessen och kan också få ärendehandledning om det behövs. Dessa behandlingskonferenser delges ungdomen samt resulterar också i en månadsrapport till placerande socialtjänst.
Fyra gånger per år har vi en större uppföljning av vårdplanen tillsammans med ungdomen, socialtjänst och eventuellt nätverk.