Om Trygghet, Hot och Förändring

Tillit är grunden i det terapeutiska arbetet och nödvändig för att kunna närma sig svåra områden i ungdomens liv. Genom att fokusera på hästens behov och känslor, kan vi på ett ofarligt sätt närma oss våra egna känslor och tankar och reflektera kring dessa. Vi använder hästen som exempel då umgänget med hästen väcker affekter att relatera till.  I samspelet uppstår situationer att dra lärdom av. Hästarna hjälper oss till en medvetenhet om det egna beteendet, om känslor och tidigare kanske traumatiska händelser i livet. Särskilt lämpligt är detta för ungdomar som har svårt med tillit till vuxenvärlden. Det är viktigt att betona att denna terapiinriktning har stöd i olika studier så behandlingsinriktningen har en vetenskaplig evidens att luta sig mot.

Miljöterapi handlar om system och struktur. Strukturen är enkel. Vi har regler/ rutiner och fasta tider för stalltjänst, måltider, möten, skola och arbete. Detta  sätt att strukturera vardagen ger ungdomarna trygghet och förutsägbarhet. Vi påtalar negativa beteendemönster och förstärker positiva. Miljöterapi handlar också om de möjligheter  vi har att relatera till Hästen som tredje part i en terapeutisk relation.  Och det handlar om att dra nytta av att vistas i naturen, i skog och mark, som har visat på generellt goda effekter på hur människan reglerar sin  stresshormonbalans. I Naturmiljön skapas goda förutsättningar att varva ner, finna sig själv och komma på de problem som finns  och hur dessa ska kunna lösas.

Människans förutsättningar för förändring

Olika emotionella och biologiska tillstånd kan pedagogiskt visualiseras med ringar av Rött (Hottillståndet) Blått (Utforskandetillståndet) och Grönt (Trygghetstillståndet) och med pilar som beskriver övergångar från ett tillstånd till ett annat. Våra möjligheter att behandla är helt olika i de olika tillstånden. Är man i den Röda zonen så är allt i ett kaos och man är inte mottaglig eller motiverad. I Blå zonen kan man vara öppen för förändringar men vi strävar efter att komma till det Gröna där de riktigt goda förutsättningarna finns för framsteg i behandlingen. Det är av avgörande betydelse för oss som behandlare att veta i vilket tillstånd som ungdomen befinner sig.

Grön

Trygghetstillståndet innebär

Affektivt: Glädje, tillfredsställelse, belåtenhet, välmående, trygghet och lugn

Kognitivt: Reflekterande, icke dömande, öppen uppmärksamhet, hjärnans basaltillstånd för att man skall må bra.

Fysiologiskt: Oxytosin, hormonet som frisläpps vid känslosamma och positiva upplevelser, vid barnafödande, upplevd framgång, kärlek och harmoni i vid bemärkelse.

Beteendemässigt: Vänlig, prosocial, altruistisk, omsorgsfull, bästa tillståndet att befinna sig i ur ett hälsoperspektiv och hur man uppfattar tillfredsställelse. Som biologiska varelser så är det inte säkert att det här tillståndet har varit framgångsrikt under evolutionen. Hottillståndet har varit mera framgångsrikt för överlevnad och som biologiska varelser så kan det tänka sig att trygghetstillståndet inte har favoritiserats i evolutionen rent genetiskt.

 Blå

 Utforskandetillståndet innebär

Affektivt: Intresse och nyfikenhet

Kognitivt: Begränsad målinriktad uppmärksamhet, mottaglig för försök att förändra.

Fysiologiskt: Dopamin, hormonet som styr mycket av hjärnans aktivitetsnivå och hur vi mår på en skala av glädje, tillfredsställelse och nedstämdhet.

Beteendemässigt: Utforskande, närmande, aktivt driven rastlöshet, obs kan vara ”duktig flicka syndromet”. Här möter vi tävlingsmänniskan med mål för prestationer. När målen nås så uppnås tillfredsställelse. Den vardagliga kampen handlar om mål och mening med risk eller möjligheter att gå till tryggheten eller till stressen i hotsystemet.

 

Röd

Hottillståndet innebär

Affektivt: Rädsla, ilska, avsmak, avsky, ångest, skam, skuld, förakt, stresskänsla.

Kognitivt: Kognitiv bias ”better safe than sorry”, drar snabba slutsatser, begränsad uppmärksamhet för hot. Hjärnan och kroppen är på ”högvarv” men det saknas förståelse för varför. Redo för fysisk strid mot fienden.

Fysiologiskt:Höga nivåer av stresshormonerna Adrenalin, Noradrenalin, Kortisol med ökad sympatikoton aktivitet i kropp och hjärna. Kroppen och hjärnan år på ”högvarv” och i ett stresstillstånd.

Beteendemässigt: Undvikande, rädsla, aggressiv undergivenhet, dissociation, panik. Gynnar inte förändring och skapar flyktbeteende men det är ett tillstånd som har gynnat människans utveckling då fysiska hot har varit en realitet på liv och död. Ger upphov till många störningar i individens välbefinnande och ökar risken att insjukna i olika sjukdomar. Kroppens immunförsvar är negativt påverkat.

Denna grundkunskap vilar på människan som biologisk varelse under utveckling sen urminnes tider. Egenskaper som att kunna ta strid och fly har tidigare varit avgörande för överlevnad. Vi har med oss ett stresshormonsystem som gynnade överlevnaden men som i dagens omgivning mera skapar stress och sjukdom. Förståelse för våra fysiologiska förutsättningar och hur vi i olika situationer reagerar och har reagerat t ex på trauman är viktigt för behandlingspedagogiken och för resultaten av behandlingen.

Läs mer: Psykoterapier