Presentation av Mitt Hjärta

Varumärket 

Mitt Hjärtas logotype är ett registrerat varumärke och har innebörder som formulerades på ett tidigt stadium när verksamheterna enbart bestod av medicinskt arbete inom hjärt- och kärlområdet. Vi etablerade då Core Care för hjärtverksamheterna men med anledning av många Core och Care på marknaden så föddes Mitt Hjärta kring 2003. ”Du skall bry dig om ditt hjärta (Cor Care) d v s utifrån dig själv ”Mitt Hjärta”. Det skall ge signaler om nödvändigheten av egna förebyggande insatser för hälsan där hjärtat finns med både fysiskt och symboliskt på det mentala planet.


Medaljen

Ledorden

Vår logga skall sammanknippas med ledorden Kvalitet, Engagemang och Mervärde. Mitt Hjärtas färger är rött, grönt och svart. Den röda färgen  står för Hjärta och Engagemang, den gröna för Kvalitet och miljömedvetande, den svarta står för Mervärdet med svarta siffror på nedersta raden i bokföringen.

Historik

Det entreprenöriella engagemanget började under tiden när vi arbetade inom den offentliga vården under 1980- och 1990-talen. Implementering av vetenskap och forskningsresultat (där vi själva var bidragande) har varit vägledande för våra koncept inom vården . Genom att tidigt implementera evidensbaserade behandlingar inom t ex hjärt-kärl sjukvården så kunde vårt sjukhus i Bollnäs bli bäst i landet enligt Socialstyrelsens genomgång under början av 1990-talet avseende överlevnad efter genomgången hjärtinfarkt.

Under tiden vid Stockholm Heart Center, runt sekelskiftet 2000, i drift av Praktikertjänst ( Eskil medicinskt ansvarig)  utvecklades förståelse för hur vi  själva skulle kunna driva verksamheter inte bara ur ett medicinskt perspektiv utan också utifrån ekonomiska och administrativa förutsättningar. Så kunde vi efter några år i ”landsflykt” i Norge och i Stockholm  återkomma till Hälsingland och Gävleborg och arbeta under ett avtal för kardiologi inom öppenvården. Denna verksamhet blev väldigt framgångsrik och uppskattad av patienterna och bidrog till att vi efter några år kunde vinna en upphandling av Bollnäs  Hälsocentral inom primärvården. Detta breddade vårt perspektiv inom vården och vi utvecklade koncept som handlade om att man inom primärvårdens ramar även skulle kunna mötas av specialister, inom andra områden än för primärvård,  för ett mera adekvat och bättre medicinskt omhändertagande och för en bättre logistik för att patienter snabbare skulle kunna komma på ”banan” med sitt medicinska problem utan att passera gå. Tyvärr motarbetades denna logistik av administratörer och politiker som i stället införde Vårdvalet med strikta regler som omöjliggjorde de visioner som vi hade ställt upp, vi såg det som en tillbakagång för patienternas rättigheter att komma snabbt till medicinska beslut och behandling.


VD Anna Hammarström, ”företagsbebban” Ellen, Verksamhetschef Elisabeth Winsjansen, ekonomichef Eva Jansson, medicinske chefen Erik Sundholm och rehabchef BO Staffas under ledningsmöte på Bollnäs Hälsocentral under ett expansivt skede av vår utveckling.


Utsedda till Hälsinglands entreprenörer

Våra framgångsrika verksamheter i Bollnäs (drift av Hälsocentralen med 20 000 patienter och öppenvårdskardiologin som även fått ett länsövergripande uppdrag) gjorde att det på bl a på det politiska planet lobbades för att sjukhuset i Bollnäs skulle kunna läggas ut på entreprenad och där Mitt Hjärta skulle kunna vara en seriös intressent. Detta efter att olika visioner från politiker och administratörer lagts om sjukvården i Gävleborg och där det kunde utläsas att  Bollnäs sjukhus skulle monteras ner som akutsjukhus i många delar och förlora sin medicinska status trots bättre evidensbaserade framgångar i jämförelse med sjukhusen i Hudiksvall och Gävle.  Landstingsdirektören var själv mycket aktiv i detta politiska spel och snart nog vågade varken tjänstemän eller politiker ha någon annan åsikt än han i frågan. Men politiken röstade ändå med minsta marginal för att lägga ut sjukhuset på offentlig upphandling, en upphandling som vi deltog i och som kom att pågå under mer än ett års tid. Vi ansågs för små, ha för liten omsättning och det fanns alla möjliga uppställda motiv och krav från Landstinget för att vi inte skulle kunna komma ifråga. Det blev en långdragen process med juridiken inkopplad och trots att vi hade det bästa budet på verksamheten vid Bollnäs sjukhus så tvingades vi dra oss tillbaka p g a maktförhållanden. En uppgörelse slutade med att vi sålde verksamheten till Aleris i Bollnäs och Ovanåker och drog oss tillbaka som entreprenörer i Gävleborg. Alla övriga Hälsocentraler som vi var engagerade i i Gävleborg såldes av vid den här tiden.

Parallellt med detta senario hade vi vunnit en upphandling om driften av Bergslagssjukhuset i Fagersta inkluderande Vårdcentralen. Båda dessa verksamheter hade trots olika ansatser från Landstiget drivits med stora ekonomiska underskott och tvivelaktiv medicinsk kvalitet. Det ansågs allmänt som ett mer eller mindre självmordsuppdrag att anta utmaningen men vi antog den och efter att ha vunnit upphandlingen så flyttade hela familjen 2010 med många barn, många hästar och husdjur till Virsbo ca 2 mil från Fagersta för att på plats få igång verksamheterna. Vi blev själva kvar över ett år för att sen lämna över till lokala medarbetare för driften.

Mitt Hjärta genomgick alltså under perioden 2009 till 2013 omfattande verksamhetsmässiga och organisatoriska förändringar. De större händelserna var erhållandet av driften vid Bergslagssjukhuset och av hela primärvården i Fagersta genom ett LOU-avtal 2011, försäljningen av Mitt Hjärta Primärvård 2011 till Aleris, försäljningen av Mitt Hjärta Hälsovalet (resterande primärvård i Gävleborg) 2013 samt etablerandet av Mitt Hjärta Hästsport & Hälsocenter i Delsbo under 2010-2013. Verksamheterna breddades så att de inte längre enbart omfattade vårdsektorn utan även andra områden. Inriktningen stakades ut som  att vara ett entreprenöriellt företagande inom vård och omsorg och  att räkna med under kommande åren och som som står upp för våra ledord Kvalitet och Engagemang och som kan skapa Mervärden för uppdragsgivare, patienter och allmänhet.

Några hållpunkter

2003 – Erhållandet av avtal för hjärtsjukvården i Gävleborg

2007 – Erhållande av avtal för Bollnäs Hälsocentral, uppbyggnad av Mitt Hjärta Loppet, Arbete och Hälsa, Mitt Hjärta Rehab och Friskus

2009 – Hjärtavtalet återupphandlas och utvidgas från att omfatta södra Hälsingland till hela Gävleborg

2010 – Uppbyggnaden av Mitt Hjärta Hästsport & Hälsocenter i Delsbo inleds

2010- Övertagande av Ljusne hälsocentral, nystart av E-hälsan i Söderhamn och Varvet Hälsocentraler i Hudiksvall, nystart av Voxnadalens hälsocentral i Ovanåker (Alfta-Edsbyn), köp av Köpings Vårdcentral, upphandling av Bollnäs sjukhus inleds. Start av driften vid Bergslagssjukhuset inkluderande Vårdcentralen.

2011 – Försäljning av Bollnäs HC (Mitt Hjärta Primärvård AB) och Voxnadalens HC till Aleris, hjärtavtalet upphör 2012

2013 – Försäljning av Ljusne Hälsocentral, Varvet Hälsocentral och E-Hälsan samt Köpings vårdcentral

2015 – Plan för start av Bo & Lära AB med verksamhet för HVB – verksamhet i Mitt Hjärta Hästsport & Hälsocenters fastigheter på Backen i Delsbo. Avtal med Hudiksvalls kommun för HVB-verksamheten.

2016 – Plan för Hästsport & Hälsocenter för etablering i södra Sverige och en kommande flytt av verksamheter till Skåne inte minst p g a framgångar inom ridsporten som  driftas av Mitt Hjärta & Hälsocenter. Avtal med Hudiksvalls kommun om HBV-verksamheten på Backen i väntan på eget tillstånd och bygglovsprocesser för anpassning av fastigheterna på Backen i Delsbo till HVB-standard. Utveckling av koncept för Bo & Lära med uppstart, utbildningar och rekrytering av personal.

2017-  Tillstånd från IVO för 22 ungdomar för utredning och behandling inom Bo & Lära på Backen i Delsbo. Etablering av koncept kring hästen som katalysator i samtal och behandling med ungdomar. Bildandet av Mitt Hjärta Fastigheter AB och etablering i södra Skåne med inköp av fastigheter och byggnationer för en ny anläggning med stall, ridhus och lägenheter.  Hela familjen flyttar till Skåne av praktiska och utvecklingsmässiga skäl. Avveckling av driften vid Fagersta sjukhus pågår och upphör i febr 2018 enligt LOU-avtalet. En nyorientering har inträtt med beredskap för nya utmaningar i framtiden inte minst inom Vården och Omsorgen och gärna tillsammans med likatänkande entreprenörer.

Forts historia

Mitt Hjärta har bedrivit sjukvård i privat regi sedan 1997, från början i aktiebolaget Med Hjärta AB och senare efter avtal med landstinget Gävleborg i Core Care AB (då vi skapade varumärket Mitt Hjärta), samt i Mitt Hjärta Primärvård AB som drev Bollnäs Hälsocentral fram till försäljningen till Aleris i november 2011.

Vi har haft vårdavtal med landstinget Gävleborg sedan 2003 och bedrev öppen hjärt- kärlsjukvård vid Hjärtkliniken i Bollnäs och på E-Hälsan i Söderhamn. Core Care AB hade även ett vårdavtal med landstinget Gävleborg om hjärtrehabilitering och sekundärprevention vid hjärtsjukdom där arbetet bedrevs i ett multiprofessionellt teamarbete runt patienten inom öppenvården med omfattande kompetenser runt hjärtsjukdom. Inom Mitt Hjärta Hälsovalet AB har vi drivit E-Hälsan i Söderhamn, Ljusne Hälsocentral och Varvet Hälsocentral i Hudiksvall fram till en försäljning till Hälsovalet AB 1 okt 2013.

Den 19 aug 2009 tilldelades Mitt Hjärta ansvaret för att driva Bergslagssjukhuset i Fagersta efter en offentlig upphandling. Den 1 februari 2010 startade verksamheten i Fagersta som består av medicinmottagning, övriga specialistmottagningar (inklusive klinisk fysiologi), en vårdavdelning, rehabiliteringsavdelning och vårdcentralen lokaliserad i Bergslagssjukhuset. Med detta har Mitt Hjärta byggt och ansvarat för Närsjukhuset i Fagersta. För verksamheten på Bergslagssjukhuset startades Mitt Hjärta i Bergslagen AB.

 

Preventiv inriktning

Mitt Hjärta har alltid haft hälsobudskapet i fokus för arbetet inom vården. En stor utmaning för framtiden är att kunna förbättra det preventiva arbetet med hjärt- och kärlsjukdom och hitta de riskpatienter som idag undgår behandling och uppföljning och som idag fortfarande bidrar med en allt för högt insjuknande och död i hjärtsjukdom. Mitt Hjärta arbetar också för en bättre sammanhållen vård för de äldre multisjuka patienterna och även där bör man kunna räkna med att förebyggande insatser inom ramen för primärvården, specialistvården och omsorgen skall kunna bli kostnadseffektiva och befrämja folkhälsan. Ett utvecklingsarbete har pågått i Fagersta på området.

 

Hjärtkliniken


Personal på Hjärtkliniken 2006

Ett av våra första uppdrag som entreprenörer inom vården var förtroendet att få arbeta med hjärt- och kärlsjukdom inom öppenvården, se verksamhetsbeskrivningen:

http://www.mitthjarta.se/dokumentarkiv/Fyra_ar_med_Mitt_Hjarta.pdf

Hjärtkliniken blev etablerad och innebar att primärvården i framför allt Hälsingland fick helt andra möjligheter än tidigare att få hjälp med diagnostik, behandling och uppföljning vid hjärt- och kärlsjukdom. Verksamheten har kännetecknats av ett gott samarbete både med sjukhusen och med primärvården.

Den allmänna utvecklingen inom sjukvården har gått mot att fler vårdinsatser kan flyttas ut i öppenvård och detta gäller på ett mycket påtagligt sätt för hjärtsjukdomarna. Det hänger samman med den medicinska utvecklingen mot snabbare akuta insatser och ingrepp och operationer inom den slutna specialistvården som nu karaktäriseras av mycket kortare vårdtider än för 15-20 år sedan. Det har dock uppstått nya behov av en mellanstation för hjärtpatienterna som kan överbrygga glappet mellan en akut fas i omhändertagandet på sjukhus till den kontinuerliga uppföljningen inom primärvården. Behovet har påtalats av den medicinska expertisen på området. ”Vilka förbättringar inom hjärt-kärlsjukvården är mest angelägna att genomföra just nu” var en fråga som ställdes i Hjärt-Lungfondens årsrapport 2007 till olika experter. Nina Rehnqvist, professor, kardiolog, chef för SBU svarade: ”Ett av felen i dagens svenska sjukvård är att kontakten mellan specialister och primärvården inte fungerar. Hjärtpatienten som skrivs ut från sjukhuset snabbt känner sig ofta ensam, utan tryggheten i en uppföljande kontakt med vården. Det borde finnas en lots för övergången mellan vården på sjukhuset och uppföljningen på vårdcentralen.” Vi har inom Mitt Hjärta/hjärta- kärlverksamheten under flera år arbetat på detta sätt och vi har ett koncept för den lotsverksamhet som professor Rehnqvist talar om. Detta angav vi redan år 2001 när vi utvecklade koncept och inriktning för verksamheten.Vårt avtal för öppenvårdskardiologin utformades för ett behov som fanns och fortfarande finns för södra Hälsingland. Behovet av insatser inom öppenvårdskardiologin kartlades noggrannt i en studie som på landstingets initiativ gjordes av hjärtläkaren, docent Stig Persson. Denne konstaterade att det fanns behov av öppenvårdsinsatser inom kardiologin och därmed skedde en upphandling i enlighet med dessa behov som vi vann. Under många år utfördes ett omfattande arbete och med massor av patienter som annars inte hade fått tillgång till den diagnostik, vård och uppföljning de har rätt till. Verksamheten blev med tiden större och patienter kom på remiss från hela länet. Se bl a vår statistik i rapporten Fyra År med Mitt Hjärta. Våren 2010 ingicks ett nytt avtal med Gävleborgs landsting om öppenvårdskardiologin som en länsresurs. Den 31 dec 2012 togs den öppenvårdskardiologiska verksamheten över av Aleris inom ramen för avtalet för Bollnäs sjukhus.


Personal på Hjärtkliniken kring 2010

Det är lika viktigt att den sekundära preventionen och den primära preventionen fungerar i länet som att det akuta omhändertagandet fungerar. Läs vidare i Verksamhetsrapporter för Hjärtkliniken 2008 och för Hjärtskolan 2008.

I Västmanland fortsatte arbetet med att bygga en hjärt-kärlmottagning med de goda erfarenheterna från Gävleborg. Mitt Hjärta lade med den öppenvårdskardiologiska verksamheten i södra Hälsingland och driften av Bollnäs Hälsocentral grunden för en god medicinsk verksamhet och gjorde det synbart för patienter, politiker och tjänstemän att Mitt Hjärta hade de kompetenser som krävdes för att utveckla sjukvården. Bland annat visade vi att det gick att bemanna den stora hälsocentralen i Bollnäs med kompetenta, fast anställda läkare. Den strategiska planen om att erhålla driften av Bollnäs sjukhus genom en LOU-upphandling utmynnade i en juridisk process med Landstinget Gävleborg angående tilldelningsbeslutet. I processen blev Mitt Hjärta Primärvård AB 2011 uppköpt av Investorägda Aleris. Detta ledde till att Mitt Hjärtas planer på en expansion i Gävleborg som påbörjats genom övertagande av Ljusne Hälsocentral samt nystart av hälsocentralerna E-Hälsan och Varvet, ersattes av nya strategiska överväganden. Försäljningen innebar för mitt Hjärta en stark ekonomisk konsolidering med potentiella möjligheter för expansion med egna medel, både inom vård och andra verksamhetsområden.

Arbete & Hälsa

Under 2008 etablerade vi oss inom den ”nya företagshälsovården” som då var på gång genom bolaget Arbete & Hälsa som hade sin verksamhet i affärshuset Krokanen i centrala Bollnäs. Arbete och Hälsa erbjöd service med inriktning på förebyggande insatser för hälsan i företag och organisationer. Den inriktades i första hand på att hitta personer som har stor risk att i förtid insjukna i fram för allt hjärt- och kärlsjukdom, vår stora folksjukdom som tyvärr fortfarande skördar allt för många liv i arbetsföra åldrar. Med företagens kan vi hitta dessa personer under risk och de skulle kunna få medicinsk behandling och råd om andra behandlingar och åtgärder i enlighet med den medicinska vetenskapens landvinningar. Insatserna kan få stor betydelse för individers framtida hälsa och för hälsan i företaget. När vi motvilligt måste lämna Bollnäs så fanns inte underlag för det här konceptet fullt ut. Men en ny satsning med denna inriktning i mindre skala görs på Mitt Hjärta Hälsocenter.

Mitt Hjärta Loppet

Det är livsfarligt att sitta stilla

Så summerades nya vetenskapliga rön kring nyttan av fysisk träning på den tredje internationella konferensen om Fysisk aktivitet och Folkhälsa i Toronto maj 2010. Rapporter från WHO gör gällande att fysisk inaktivitet nu är den fjärde ledande faktorn bakom ohälsa och för tidig död i världen. Bara högt blodtryck, rökning och diabetes beräknas ha större negativ effekt på folkhälsan. Eftersom brist på fysisk träning ofta är bakomliggande faktorer för högt blodtryck och diabetes så inser var och en vilken potential det finns för att på allvar föra in den fysiska träningen som behandling inom sjukvården och i andra sammanhang.Se fortlöpande rapporter från International Society for Physical Activity and Health: http://www.ispah.org/home

De förebyggande insatser som vetenskapen i dag har belägg för bör kunna implementeras bättre i den dagliga sjukvården. Detta gäller inte minst vårt grundläggande behov av fysisk träning. Över hälften av Sveriges befolkning är fysiskt inaktiva vilket i sig är en hälsorisk. Därför vill vi inom Mitt Hjärta på alla sätt försöka stimulera befolkningen och patienterna till ökad fysisk aktivitet för sin hälsa. För att stimulera fysisk träning arrangerades Mitt Hjärta Loppet i samarbete med flera aktörer bl a orienteringsklubben Rehns BK, Hjärt- och Lungsjukas förening och Bollnäs Kommun. Vi kommer att delta och initiera liknande arrangemang på de orter där vi har verksamhet.

Bergslagssjukhuset

Från 1 februari 2010 driver Mitt Hjärta Bergslagssjukhuset och Familjeläkarverksamheten i Fagersta efter en LOU-upphandling. Det innebar en stor utmaning att på Bergslagssjukhuset kunna vända en negativ trend med nerdragningar inom vården och bygga ett nytt Närsjukhus i samverkan mellan primärvård, specialistvård och den kommunala omsorgen i enlighet med vad modern sjukvård kommer att kräva.

Den medicinska rehabiliteringsavdelningen på Bergslagssjukhuset har potential att utvecklas både i relation till länssjukvården och till Fagersta kommun. Mitt Hjärta har alltid hävdat det olyckliga i att ansvarsområden delas skarpt mellan kommun och landsting i vård- och omsorgsfrågan som enligt Mitt Hjärta blev löst på ett mindre bra sätt genom de politiska besluten om ”kommunalisering”. Fortfarande upplever vården en i många fall onödig rundgång av de äldre patienterna i vårdkedjan från akuten, vårdavdelning och äldreboenden eller hemmet. I övergången mellan landstingets och kommunens ansvar uppstår fortfarande stora problem inte minst när det gäller patientsäkerhet och ineffektivitet som ibland skapar onödiga både medicinska och andra komplikationer som kostar pengar och försämrad livskvalitet. Problemen kommer att bli allt större med ett ökat vårdbehov hos den äldre befolkningen. En modell med ”Mellanvårdsavdelning” har alltid förts på tal av Mitt Hjärta när den här problematiken diskuteras och det brukar falla i god jord bland politiker och ibland även med kommunen om en avdelning under 2010. Det finns på Bergslagssjukhuset lokaler som skulle kunna användas i ett samverkansprojekt mellan landstinget och kommunen. Om vi fick möjlighet att öppna upp en ytterligare avdelning så skulle vi i tillsammans med kommunen kunna bemanna denna på ett effektivt sätt, se till att den medicinska kompetensen finns på plats och med det också kunna avlasta resten av länet när det gäller vårdplatser.

Det finns en specifik tradition i Fagersta som har varit personberoende och vuxit sig stark i ett historiskt perspektiv. Förhållandet har gjort att Mitt Hjärta avsätter betydligt mer av läkarresurser inom äldrevården i Fagersta än på andra håll inom länet, mer än vad kommunen betalar för och mer än Vårdvalet kräver. En av våra primärvårdsläkare avsätter nästan en heltid för detta vård- och omsorgsarbete utanför sjukhuset och han gör det bra. Statistik visar på kvalitativt goda resultat i Fagersta med anledning av vår läkarinsats men utåt så är det i stort bara kommunen som får kredit för det. I fortsatt process runt Mellanvårdsavdelning så bör dessa saker upp till ytan. Vår läkare i kommunen bedömer att han sköter motsvarande flera medicinska vårdavdelningar på de kommunala boendena och han bedömer att en mellanvårdsavdelning förlagd till Bergslagssjukhuset skulle vara en bra sak för de gamla och multisjuka patienterna. Redan under 2014 blåser det en del nya vindar på det här området med t ex signaler från region Skåne om att starta äldrevårdscentraler och i Gävleborg där chefer gjort studiebesök i San Franciso och därifrån hämtat impulser om en mera sammanhållen vård mellan sjukhus och primärvård. Det är upplagt för en ”Fagerstamodellen” men när det skall till beslut så blir det inte av. Så även i Fagersta där vi förde långtgående diskussioner med huvudmannen.

Hälsovalet och Vårdvalet

Mitt Hjärtas förväntningar var att det nya Hälsovalet (Vårdvalet) i Gävleborg skulle ge möjlighet till fortsatt vårdutveckling inom primärvården, inte minst i samverkan med sjukhusen och särskilt om Mitt Hjärta hade fått överta driften av Bollnäs sjukhus. Mitt Hjärta hade koncept avseende en integrerad vård runt patienten med en sammanhållen organisation för omsorg, primärvård och sjukhusvård med en och samma huvudman. Snart nog framkom det att budgeten i Hälsovalet var snävt tilltagen och inte gav utrymme för de koncept avseende vårdutveckling och hälsoarbete som Mitt Hjärta bedrivit vid Bollnäs Hälsocentral. Tvingande åtgärder vidtogs med organisatoriska förändringar och neddragning av personal vid Mitt Hjärtas samtliga Hälsocentraler i Hälsingland för att få budgeten i balans.

I omvärlden pågick samtidigt den så kallade Caremaskandalen som medförde att pendeln svängde så att det tidigare politiska upphöjandet av privatisering av sjukvården, övergick till ett misstänkliggörande och smutskastande av privata ägare och verksamheter. I den populistiska debatt som följde gjordes ingen skillnad mellan verksamheter drivna med riskkapital och de mindre egenföretagande entreprenörerna. Det politiska klimatet kom att avsevärt minska Mitt Hjärtas expansionsvilja i det kortare perspektivet. Vår bedömning är att den här motvinden kommer att bestå under åtminstone några år. Nästkommande regeringsmandat med regeringsskiftet 2014 kommer att innebära fortsatta svårigheter för privat verksamhet i samverkan med landstingen. Men även i det kortare perspektivet finns möjligheter att utifrån pragmatiska politiska ställningstaganden och gränsöverskridande politiska lösningar, göra Mitt Hjärtas verksamhet och koncept intressanta för politiker och tjänstemän.

Inom Mitt Hjärta Hälsovalet inrymdes Varvet Hälsocentral i Hudiksvall som öppnades i början av oktober 2010. Där ingick även Ljusne Hälsocentral och Voxnadalens Hälsocentral (sålt till Aleris i samband med sjukhusupphandlingen). Den 1 sept 2010 öppnades E-Hälsans Hälsocentral på köpcentrat E-Center i Söderhamn. Dit flyttades även den öppenvårdskardiologiska mottagningen när vi var tvingade att lämna in i Bollnäs i samband med sjukhusupphandlingen. På E-Hälsan arbetade vi med hälsofrågorna med ett annorlunda ”skyltläge”, där människor finns i vardagen, med Apotek Hjärtat i samma ingång och i samverkan med Good Care som arbetar med förebyggande företagshälsovård. Nu är Hälsovalet sålt till Eva Jansson, som driver Hälsovalet AB, vår ekonomichef som fortsätter att driva verksamheten i samma anda som vår och med ett entreprenöriellt engagemang.

Västmanland

Fokus för Mitt Hjärta inom vården har under senaste åren varit på utvecklingen av Närsjukvården i Fagersta. Som en följd av detta förstärktes ledningen i Västmanland med en ny verksamhetschef, Lennart Nyman som tillträdde vid årsskiftet 2012/13 och med Kjell Enderborn som bl a arbetar med utvecklingsfrågor och som chef för medicinmottagningen och sedermera även kliniskt arbetande på vårdavdelningen.

Hästsport, Hälsa och Omsorg

De nya verksamheterna inom Mitt Hjärta Hästsport & Hälsocenter möjliggjordes genom försäljningen av Mitt Hjärta Primärvård AB. Det rör sig om en omfattande investering med Med Hjärta AB (senare Mitt Hjärta Hästsport & Hälsocenter) som ägare. Det gäller inköp av odlingsmark, fastigheter, skog och byggande av stall, ridhus och diverse kringbyggnationer för en fritidsanläggning som skapar förutsättningar för en bred men sammanhållen näringsverksamhet för hästsport och hälsa. Ett viktigt mål för hästsportverksamheterna är att efterhand nå internationella tävlingsresultat inom ridsporten. Detta som en viktig del i att förädla och öka värdet på hästarna som då kan säljas på en internationell marknad med vinst när rätta tillfällen ges.

Hälsocenter

Hälsocentrats medicinska mottagning har bestått av läkarinsatser inom framför allt hjärt- och kärlområdet, inhyrd hjärtsjuksköterska och tillgång till ett fysiologiskt laboratorium med möjlighet att utföra ekokardiografi, arbetsprov, långtidsregistrering av EKG och blodtryck. Det finns ett litet gym och samarbete på plats med fysioterapeuter. Kunderna är självbetalande och verksamheten är inriktad på förebyggande insatser. Utvecklingen av koncepten kring förebyggande och hälsofrämjande aktiviteter i folkhälsans tecken pågår med inriktning att stimulera till ökad fysisk träning. Kurs- och konferensverksamheten och samverkan med lokala entreprenörer kring landsbygdsutveckling, kulturella insatser ingår i koncepten. Det finns även generella drivkrafter från ägarna om landsbygdsutveckling och om att ”sätta Hälsingland, Norrland och Delsbo på kartan” i samverkan med andra lokala företag och driftiga människor som arbetar åt samma håll för ”bygdens överlevnad”. En tävlingsinriktad ridklubb har bildats lokalt under namnet Mitt Hjärta Hästsportförening http://www5.idrottonline.se/MittHjartaHSF-Ridsport/ som har ryttare med både SM-meriter och landslagsuppdrag. Hemsida anläggningen: www.mitthjartahastsport.se  och www.mitthjartahalsa.se.

Hälsobudskapet kring fysisk träning och vistelser i skog och mark är en grundpelare i utvecklandet av Hälsocenter på Backen i Delsbo och vi ser det som ett Folkhälsoprojekt inför framtiden. Och inte minst gäller detta med anledning av alla vetenskapliga studier som kommit under åren om den påverkan som fysisk aktivitet har på oss människor både mentalt och kroppsligen. Det är viktigt att vi bygger verksamheten på medicinska evidens.

Ägande

Anna och Eskil Hammarström äger samtliga aktieposter i alla Mitt Hjärta Företag till 50% vardera. Koncernen är ett familjeföretag som drivs av ägarna själva och med ett entreprenörskap som skall gynna en organisk tillväxt och stå för ledorden Kvalitet, Engagemang och Mervärde.

Eskil Hammarström är kardiolog och invärtesmedicinare. Han har mångårig erfarenhet av medicinskt utvecklings- och ledningsarbete både inom landsting och i privat regi. Han är kliniskt verksam som kardiolog inom den egna företagsgruppen och deltar i den ledningsgrupp som vidareutvecklar Mitt Hjärtas verksamheter. Under åren 2001-2003 var han medicinsk chef för den Praktikertjänstägda hjärtkliniken Stockholm Heart Center. Under 1980-och 1990 talen var han aktiv med att utveckla hjärtsjukvården inom landstinget Gävleborg bl a genom att implementera ultraljudsundersökningen i hjärtläkarens kliniska vardag. Boken DopplerEkokardiografi som han skrev under 1990-talet används fortfarande inom klinfys utbildning.

Anna Hammarström är leg. läkare och tidigare verksam som journalist bl.a. vid Svenska Dagbladets vetenskapsredaktion och medicinreporter på TV4, Nyheterna. Hon har tidigare arbetat som informationschef för SBU, samt som managementkonsult. Hon är VD för Mitt Hjärta Företagen och arbetar sedan flera år helt och hållet med företagsutveckling och medicinskt ledningsarbete.

Mitt Hjärta står för ett ägarlett och engagerat entreprenörskap. I dag fokuserar vi inom vården på att utveckla en bra närsjukvårdskoncept i samverkan med spetskompetenser inom hjärta- kärl och andra specialistområden. Mitt Hjärta konceptet har en förebyggande inriktning och vi följer forskningens landvinningar och implementerar vetenskapens framsteg till befolkningen där vi engagerar oss. En inriktning för en bättre folkhälsa är och har varit ett signum för oss. Vi studerar noga den pågående utvecklingen inom vård, hälsa och omsorg och känner oss mogna att anta ytterligare utmaningar. Men den motvind som råder runt privat ägande av sjukvård genom Caremaskandaler etc har lett till en situation med krympande möjligheter även för entreprenörer med vår inriktning. Vare sig politiken eller media har lyckats särskilja olika drivkrafter och skilja mellan riskkapital och mindre och medelstora vårdföretag.

 

Bo & Lära HVB-hem

Från 2015 har planerna på att utveckla verksamheter inom omsorgen tagit fart. Under 2016 startade HVB-verksamheter på anläggningen i Delsbo och 2017 fick vi ett eget tillstånd från IVO för Utredning och Behandling. Åsa Nordin är vår föreståndare på plats i Delsbo och är operativt ansvarig för verksamheten på  Bo & Lära tillsammans med Verksamhetschef Mia Staffare. Åsa kommer närmast från en tjänst som föreståndare för Grönåshemmet, Incola AB, där hon arbetat med lösningsfokuserat förändringsarbete för ungdomar med beteendeproblem inom neuropsykiatri, begynnande kriminalitet och begynnande missbruk. Mia Staffare har gedigna kompetenser från både häst och omsorg  och är entreprenöriellt inriktad för verksamheten och delar företagets visioner om att skapa en verksamhet med kvalitet som ett tillskott för ungdomar och för bygden.

Åsa Nordin, Erik Söderberg, Anna Hammarström och Henrik Belfrage samalde till utvecklingsmöte om HVB-verksamheten 2016

Människans behov av fysisk träning för hälsa och välbefinnande

Kanske är vår viktigaste uppgift som entreprenörer inom vården att stimulera till ökade fysiska aktiviteter för hälsan. Vetenskapen säger nu att det är ”livsfarligt” att vara fysiskt inaktiv. Fysisk inaktivitet har blivit en riskfaktor för att utveckla sjukdomar inom flera områden och WHO har slagit fast att det bara är rökning, diabetes och högt blodtryck som är farligare. Och vi vet ju vilka goda effekter som en ökad fysisk aktivitet har för blodtrycket och för diabetes. Med en ökad fysisk aktivitet blir även motivationen att sluta röka högst påtaglig.

Vetenskapliga studier radas upp och som visar på genomgripande hälsoeffekter med fysisk träning. Effekterna slår brett och omfattar både kroppsliga och mentala funktioner. Fysisk aktivitet ser ut att reglera våra hormonella system på ett gynnsamt sätt. Träning kan användas för att minska risker med högt blodtryck, för för tidigt insjuknande i hjärtsjukdom, för att motverka för tidigt åldrande, för att motverka depression och demens. Den här listan kan göras lång.

Med det så är budskapet om en ökad fysisk träning självklar. Men det gäller att hitta former och logistik inom sjukvården och andra områden som gör  att vi kan få ut de effekter som är möjliga i form av bättre hälsa, bättre livskvalitet och minskad dödlighet. Detta är en utmaning i folkhälsoarbetet. Det handlar om att starta verksamhet med inriktning på förebyggande hälsa där fysisk träning och där naturupplevelser i alla dess former bör vara centrala. Utvecklandet av Hälsocenter på Backen i Delsbo är för närvarande i fokus för detta samtidigt som vi där utvecklar en HVB-verksamhet som kan dra nytta av koncepten.

Anna och Eskil Hammarström